Skip to main content

Jouw gegevens en uitschrijven bronbestand

Op de pagina Hoe gaan wij om met je gegevens vind je alle informatie over:

Privacyverklaring

Mint Marketing BV Mint Marketing BV, gevestigd aan Kraanspoor 50 1033 SE Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De algemene voorwaarden kunt je hier downloaden als PDF bestand.

Contactgegevens:
Mint Marketing B.V.
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Johan Hubers is de Functionaris Gegevensbescherming van Mint Marketing BV.
Hij is te bereiken via 

privacy statement 0344d76a

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mint Marketing BV verwerkt persoonsgegevens omdat je onze diensten gebruikt of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mint Marketing BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om dienstverlening aan te kunnen bieden

Mint Marketing BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mint Marketing BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mint Marketing BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mint Marketing BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:   Bewaartermijn:  Reden:
 (Bedrijfs)naam en geslacht  3 maanden   informeren over dienstverlening
 Adres en woonplaats  3 maanden  informeren over dienstverlening
 Telefoonnummer  3 maanden  informeren over dienstverlening
 E-mailadres  3 maanden  informeren over dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

Mint Marketing BV verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mint Marketing BV en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou hebben in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.
Mint Marketing BV wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mint Marketing BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via